1. Політика конфіденційності

Ми турбуємося про безпеку даних своїх клієнтів. Саме тому ми склали цю Політику конфіденційності, щоб ви не турбувалися про те, що відбувається з вашими персональними даними, які ви надали нам зворотний зв'язок.

Використовуючи форму для надсилання ваших даних на веб-сайті, ви надаєте нам згоду на обробку всіх введених даних з метою належного надання послуг доменного імені або хостингу, як це передбачено Публічна оферта. Належне надання послуг передбачає передачу вашої інформації підрядникам, адміністративним особам та органам, що здійснює технічну організацію, адміністрування та підтримку адресного простору мережі Інтернет та збереження інформації на серверах, підключених до мережі Інтернет, у тому числі в рамках процедур та вимог.

Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб'єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

2. Основні поняття, які використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).
2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://avtolend-vin.com.
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність наявних у базах даних персональних даних, які забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів.
2.5. Знеособлення персональних даних - дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних.
2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням коштів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридичний або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організує та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні мети обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://avtolend-vin.com.
2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для поширення, - персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яким надано суб'єктом персональних даних шляхом надання згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення у порядку, передбаченому Законом про персональні дані (Далі - персональні дані, дозволені для поширення).
2.10. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://avtolend-vin.com.
2.11. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб.
2.12. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональним даним будь-яким іншим способом.
2.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних даних на територію іноземної держави органу влади іноземного держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи.
2.14. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Основні права та обов'язки Оператора

3.1. Оператор має право:
– отримувати від суб'єкта персональних даних достовірну інформацію яка містить персональні дані;
– у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Закон про персональні дані;
– самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональних даних та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані або іншими федеральними законами.
3.2. Оператор зобов'язаний:
– надавати суб'єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;
– організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством України;
– відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні даних;
– повідомляти до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на запит цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;
– публікувати чи іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних;
– приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного чи випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо персональних даних;
– припинити передачу (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, припинити обробку та знищити персональні дані в порядку та випадках, передбачених Законом про персональні дані;
– виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональні дані.

4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних

4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:
– отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, та у них не повинні міститися персональні дані, що стосуються інших суб'єктам персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави розкриття таких персональних даних. Список інформації та порядок її отримання встановлено Законом про персональні даних;
– вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також приймати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав;
– висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування ринку товарів, робіт і послуг;
– на відкликання згоди на обробку персональних даних;
– оскаржити до уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії чи бездіяльність Оператора під час обробки його персональних даних;
– на здійснення інших прав, передбачених законодавством України.
4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
– надавати Оператору достовірні дані про себе;
– повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
4.3. Особи, що передали Оператору недостовірні відомості про себе або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

5.1. Прізвище ім'я по батькові.
5.2. Номери телефонів.
5.3. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших).
5.4. Вищезазначені дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
5.5. Обробка спеціальних категорій персональних даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних або філософських переконань, інтимного життя Оператором не здійснюється.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.
6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, наперед визначених та законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних.
6.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісних між собою.
6.4. Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їхня обробка.
6.5. Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їхньої обробки.
6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор приймає необхідні заходи та/або забезпечує їх прийняття щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних.
6.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних Оброблювані персональні дані знищуються або знеособлюються після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:
– Уточнення деталей замовлення.
7.2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти zhenyabroddd@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиціях».
7.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збирання інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

8. Правові основи обробки персональних даних

8.1. Правовими підставами обробки персональних даних Оператором є:
– Перелік прав як суб'єкта даних згідно Закону України «Про захист персональних даних»;
– федеральні закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;
– згоди Користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених поширення.
8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://avtolend-vin.com або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів "cookie" та використання технології JavaScript).
8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних та дає згоду вільно, своєю волею та у своєму інтересі.

9. Умови обробки персональних даних

9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних для обробки його персональних даних.
9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених законом, для здійснення покладених законодавством України на оператора функцій, повноважень та обов'язків.
9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу чи посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавчому провадженні.
9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єктом персональних даних, а також для укладення договору по ініціативи суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.
9.5. Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав та законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значних цілей за умови, що у своїй не порушуються правничий та свободи суб'єкт персональних даних.
9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або за його прохання (далі – загальнодоступні персональні дані).
9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому розкриттю відповідно до федерального закону.

10. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідні для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає все можливі заходи, що унеможливлюють доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
10.2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або у разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.
10.3.У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора zhenyabroddd@gmail.com з поміткою "Актуалізація персональних даних".
10.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей для яких було зібрано персональні дані, якщо інший термін не передбачено договором чи чинним законодавством. Користувач може в будь-якій момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора zhenyabroddd@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, у тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається та обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх Угодою користувача та Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитись із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальності за дії третіх осіб, у тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.
10.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони передачі (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для розповсюдження, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадські та інші публічні інтереси, визначені законодавством України.
10.7. Оператор під час обробки персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.
10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних даних не встановлено федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних
10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення терміну дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних даних.

11. Перелік дій, що здійснюються Оператором із отриманими персональними даними

11.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.
11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних з отриманням та/або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційним мереж або без такої.

13. Конфіденційність персональних даних

Оператор та інші особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов'язані не розкривати третім особам та не поширювати персональні дані без згоди суб'єкта персональних даних, якщо інше не передбачено федеральним законом.

14. Заключні положення

14.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо тих, хто цікавить питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти zhenyabroddd@gmail.com.
14.2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до її заміни новою версією.
14.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://avtolend-vin.com/privacy.